PRO3680 is een progressieve en positieve partij die zich inzet voor alle inwoners van onze gemeente. Daarom dat de postcode zo prominent in de partijnaam is verwerkt. Met een gemotiveerde ploeg willen we – samen met onze inwoners – werken aan een sociaal, ondernemend en duurzaam Maaseik.

Met als slogan “Enthousiast Samenleven” willen wij u ervan overtuigen dat PRO3680 de beste keuze is voor een duidelijk en goed beleid waar we met zijn allen beter van worden.

Enthousiast voor een duurzame samenleving

Een gemeente moet inzake klimaatbeleid zelf het goede voorbeeld geven.

Onze gemeente heeft in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement opgenomen voor minder CO2-uitstoot. De gemeente wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op groene energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken. Maaseik blijkt immers over een groot potentieel te beschikken voor geothermie en de droom dat er op grote diepte warm water wordt opgepompt en vervolgens woningen en bedrijven van warmte en electriciteit voorziet lijkt niet meer zo ver weg. PRO3680 wil deze geothermische mogelijkheden zo snel als mogelijk echt benutten.

Bij aankoop van nieuwe voertuigen kiezen we resoluut voor elektrische
 wagens. We zorgen er samen met Infrax voor dat er voldoende elektri
sche oplaadpunten zijn in onze gemeente. We investeren stelselmatig in een zo klimaatneutraal gemeentelijk patrimonium door het plaatsen van zonnepanelen, extra dak- en spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, zonneboilers en het luchtdicht maken van de gemeentelijke gebouwen. Bovendien sensibiliseren we het gemeentepersoneel om zo veel mogelijk met de fiets en het openbaar vervoer naar het werk te komen of te carpoolen. We voeren eveneens een anti-print beleid bij de gemeentelijke diensten.

Ook onze inwoners en bedrijven willen we stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit door onze inwoners duidelijk te informeren en groepsaankopen in de kijker te plaatsen. Voor onze inwoners doen we dit op wijkniveau, zodat buren samen kunnen investeren in hernieuwbare energie. Wie kroont zich tot de meest CO2-besparende wijk in onze gemeente? Nieuwe bedrijven die zich op ons grondgebied vestigen moeten kunnen aantonen welke inspanningen ze gaan leveren om hun CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden.

We ondersteunen circulaire economie initiatieven en brengen deze initiatieven meer onder de aandacht van onze inwoners, zoals kringwinkels, repaircafés, upcycling events, weggeefwinkels. Onze traditionele rommelmarkt wordt een circulaire ecenomiemarkt die zowel in Maaseik, Opoeteren en Neeroeteren wordt georganiseerd.

Wij willen een propere gemeente zijn en gaan voor een nultolerantie inzake zwerfvuil en sluikstorten. Overlastcamera’s worden aangewend om het sluikstorten aan te pakken. Bij vaststelling zal een GAS-boete volgen.

We blijven inzetten op acties zoals straat.net en organiseren regelmatig het event ‘Keer voor je eigen deur’ waarbij we inwoners aanzetten om het stuke openbaar domein voor hun eigen eigen woning proper en onkruidvrij te houden.

Enthousiast samenleven

Sport / Cultuur / Vrije tijd

Wij beschikken in onze gemeente over schitterende sportinfrastructuur en zijn op dat vlak een voorbeeld voor vele gemeenten. Voor de clubs en verenigingen is het vaak een hele opdracht om hun infrastructuur in orde te houden. Wij zijn dan ook voorstander om het systeem van renteloze leningen en/of subsidiesysteem voor infrastructuur in het leven te roepen om zo de clubs en verenigingen wat meer financiële ademruimte te geven.

Specifiek voor voetbal streven we naar een ver doorgedreven samenwerking tussen alle clubs dit in het bijzonder om de kwaliteit van onze jeugdwerking op niveau te houden en zelfs te verbeteren.

Wij hebben nood aan een kwaliteitsvolle atletiekpiste. De plannen zijn er maar omwille van de hoge kostprijs nooit uitgevoerd. Laat ons met de omliggende gemeenten in overleg gaan en onderzoeken of samenwerking mogelijk is om zo van Sport Vlaanderen middelen te kunnen ontvangen voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur en zo toch tot een nieuwe atletiekpiste in Neeroeteren te komen die door verschillende clubs uit de omgeving kan gebruikt worden.

Wij blijven met de sportdienst inzetten op sportpromotie om onze inwoners op een zo laagdrempelig mogelijke manier aan het bewegen te krijgen van jong tot oud. Onze activiteiten moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor al onze inwoners zonder onderscheid. Om nog meer de nadruk te leggen op Maaseik als sportstad wordt de mogelijkheid onderzocht om een groot sportevenement te organiseren (vb. De Bosbeekloop, triathlon).

Onze jeugd kan kiezen uit een heel divers vrijetijdsaanbod: sport, cultuur, jeugdbewegingen en ook onze jeugdhuizen draaien op volle toeren, toch voelen wij aan dat er meer nood is aan beleving. Samen met onze jongeren willen we nadenken over evenementen die aansluiten bij hun leefwereld.

Onze stad is het cultuurhistorisch centrum van het ganse Maasland. We hebben een goed draaiend Cultuurcentrum, waarvan de noodzaak in geen beding in vraag kan gesteld worden.

Ons Cultuurcentrum moet oog hebben voor de diverse kunstvormen waarbinnen, zowel gevestigde waarden, als nieuw artistiek talent aan bod komen. De goede mix tussen voorstellingen voor een breed publiek en nicheprojecten is essentieel om iedereen te kunnen laten meegenieten.

Ook onze plaatselijke verenigingen krijgen ruimte in ons cultuuraanbod. Binnen en buiten het Cultuurcentrum.

We investeren in onze ontmoetingshuizen. Dit moet plekken zijn waar onze verenigingen en inwoners zich thuis voelen. Ook het Cultureel Centrum in Neeroeteren moet een echt ontmoetingshuis worden waar onze jeugd en de verenigingen hun stek hebben.

Onze groeiende en bloeiende Academie voor Kunsten laat heel veel van onze inwoners kennis maken met muziek, theater en beeldende kunsten.

We hebben nood aan een moderne bib als ontmoetingsplaats voor onze inwoners. Waar zij niet alleen terecht kunnen voor een boek, maar ook voor cursussen, lezingen en begeleiding in deze digitale wereld. Een rustige plek voor studenten om te studeren.

Ruimte

Afgelopen legislatuur werd er heel wat geld en tijd besteed aan het uitwerken van een beelkwaliteitsplan. Dit plan mag niet zomaar onderaan in de lade verdwijnen, maar moet uitgevoerd worden, met onder andere het hertekenen van het parkeren en de terassen op de Markt. De uitwerking van het beeldkwaliteitsplan zal leiden tot een mooie verzorgde stad met veel uitstraling en dit werkt uitnodigend voor de bezoeker en is aantrekkelijk voor de inwoner.

Elke publieke plek moet een ontmoetingsplek zijn en heeft een sociale functie, met ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. (vb. Waterpartijen, leuke zithoeken, picknickruimte. De heraanleg van het Kerkplein zal in deze optiek gebeuren.

De heraanleg van de Bleumerstraat zal ook deze straat een nieuw elan geven.

Bij de heraanleg van publieke ruimte: pleinen, voetpaden enz. wordt er steeds rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ouders met jonge kinderen en senioren.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Neeroeteren, moet ervoor zorgen dat het Scholtisplein weer een plein wordt, in plaats van een doorgangsweg.

Betaalbare assistentiewoningen in de verschillende deelgemeenten moet zorgen voor voldoende aanbod voor onze senioren.

PRO3680 tekent een duidelijk woonbeleid uit, zodat projectontwikkelaars weten wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn. Het doel is om een divers woonaanbod te creëren (voor zowel gezinnen, alleenstaanden, senioren als jongeren). Ook nieuwe en andere woonvormen worden gepromoot, zoals kangeroewoningen en co-housing voor senioren. Elke bewoner heeft zijn eigen woning en daarnaast een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zo onstaat er een hechte woongroep waar wederzijdse hulp en ondersteuning groot is. Het bezorgt senioren een grote mate van onafhankelijkheid in een vertrouwde omgeving. Daarnaast stimuleren en informeren we senioren, zodat ze hun eigen woning tijdig kunnen aanpassen aan hun (zorg)noden. Op die manier kunnen ze langer in hun vertrouwde omgeving blijvenwonen.

Om de participatie te vergroten, worden er op regelmatige basis overlegmomenten georganiseerd in wijken, jeugdhuizen samen met het bestuur en bevoegde diensten, dit om onze inwoners te laten meedenken over het beleid en nieuwe projecten.

Welzijn / Armoede / Integratie

Het is nergens beter dan thuis, daarom creëren we zorgzame buurten door het versterken van van initiatieven die wederzijdse steun in een straat, buurt , wijk stimuleren en sociale netwerken versterken.

De aanpak van armoede vraagt structurele en flankerende maatregelen. Veel van deze structurele maatregelen heeft een lokale overheid niet in de hand. Toch kan een gemeente een aantal keuzes maken die kinderen, op termijn de kans geven om uit de viscieuze cirkel van armoede te komen.

Goede kinderopvang geeft ouders niet alleen de kans om werk en en privé te combineren. Het draagt ook bij tot de opvoeding van onze kinderen. Een nieuwe opvang in Neeroeteren is dan ook dringend nodig.

Onze coördinator kinderarmoede moet behouden blijven. Je kan armoede niet aanpakken via tijdelijke projecten, maar continuïteit is nodig.

Door het OCMW te integreren in de gemeente creëren we een neutrale plaats. Dat verlaagt de drempels voor mensen in armoede om bij het OCMW aan te kloppen.

Bij de projecten rond armoede, mag men zich niet enkel richten tot de leefloners maar alle inwoners die een inkomen hebben onder de armoedegrens.

Inzetten op huiswerkbegeleiding om achterstanden weg te werken.

Om de integratie en het begrip voor kansengroepen te vergroten, is het goed om regelmatige samenwerkingen op te zetten tussen onze verenigingen, armoedeverenigingen, de allochtone gemeenschap en asielzoekers. Een voorbeeld hiervan is De Grote Gastvrije Tafel waarbij inwoners, nieuwe inwoners of inwoners in armoede of andere culturele achtergrond uitnodigen voor een gezellige avond.

Met projecten zoals de “Dorpsrestaurants” en “Buurtgerichte zorg” willen we ervoor zorgen dat onze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en willen we de vereenzaming tegengaan. Dergelijke projecten moeten nog verder uitgebouwd worden, want iedereen verdient een gelukkig en sociaal leven.

Enthousiast ondernemen

Toerisme

Maaseik is de eerste Cittaslow gemeente in Vlaanderen. Cittaslow, letterlijk Langzame stad is een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren Cittaslow moet een uithangbord worden voor onze stad en bij iedere beleidsbeslissing moet er een Cittaslow-toetsing komen.

We beschikken over enorm veel troeven: een cultuurhistorische kern, waterrecreatie en veel natuur. Deze troeven moeten we beter uitspelen. We moeten gaan voor slimme verbindingen tussen toerisme, cultuur, erfgoed en onze lokale economie en zo bouwen aan de verdere ontwikkeling van de belevingseconomie.

Wij moeten durven Maaseik nog meer op de kaart te zetten als toeristische hoofdplaats van het Maasland. Wij beschikken over enorm veel waardevolle schatten die de toeristische economie op volle toeren moet doen draaien.

Een nieuw museum voor de Codex Eyckensis en de Angelsaksische gewaden (Vlaamse topstukken van wereldformaat) op de site van het oude ziekenhuis moet een aantrekkingspool worden voor de hele regio. Samen met de provincie, hogere overheden en de private sector moet het mogelijk zijn om dit te realiseren.

In Neeroeteren vind je nog verborgen parels. De St. Lambertuskerk is er één hiervan en beschikt tevens over een Vlaams Topstuk. Met het project “Vlaamse Meesters in Situ” kan ook deze site cultureel en toeristische ontsloten worden.

Dankzij onze ligging aan de Maas hebben wij ook heel wat te bieden op vlak van waterrecreatie. Toch moeten we hier trends durven zetten. En heelwat jonge waterliefhebber naar Maaseik brengen.

PRO3680 gaat voor een surfpool aan de Maasplassen: een bad met kunstmatig opgewekte golven, waar surfers zich kunnen uitleven. Zo trekken we jaarlijks 25.000 extra bezoekers naar Maaseik.Met de realisatie van een wandelboulevard bij het project “Stad aan de Maas” en de verdere uitbouw van de waterrecreatie ontwikkelen we een gebied waar alle elementen aanwezig zijn om deze bezoekers te verwennen.

De uitbreiding van Nationaal Park Hoge Kempen zorgt ervoor dat ook onze gemeente deeluitmaakt van het Nationale Park. De laatste toegangspoort tot het Nationale Park zal dan ook gerealiseerd worden op ’t Eilandje te Neeroeteren. Een fiets- en wandelbrug zal de bezoeker van ’t Eilandje naar het natuurgebied Bergerven brengen. Dit moet een plek van beleving worden, met een originele brug die uitnodigt om gebruikt te worden.

Voor de uitbouw van dit toeritische punt is het belangrijk dat onze gemeente terug inspraak krijgt in ’t Eilandje om te komen tot een maximale toeristische invulling en ontwikkeling.

Door de uitbreiding van het Nationaal Park met de Duinengordel en Bergerven, zal Opoeteren de verbinding vormen tussen beide gebieden en door de realisatie van verschillende wandellussen het wandeldorp bij uitstek worden. Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van het ruimtelijk uitvoeringsplan van het centrum van Opoeteren. Waarbij het terug mogelijk moet worden om vanaf het centrum langs de Bosbeek te wandelen en zo een mooi stukje Opoeteren te realiseren.

PRO3680 wil graag het initiatief nemen om onze scholen net-overschrijdend te laten samenwerken met scholen uit de regio rond het thema toerisme.

Intensieve samenwerking met onze Nederlandse en Duitse buren om onze toeristische uitstraling te versterken. Dit kan door het opzetten van gezamelijke projecten, maar ook door een toeristische campagneplan uit te werken waarbij de bezoeker het beste uit 3 landen voorgeschoteld krijgt.

Economie

PRO3680 wil terug ruimte creëren om te ondernemen. Met het project “Naar de Kern” zorgen we voor dynamiek, middelen en een fris toekomstperspectief voor onze handelskern. Daarnaast gaan we volop voor creatief en kleinschalig ondernemerschap, waarbij we ook de jonge ondernemers begeleiden en ondersteunen.

Leegstand aanpakken kan enkel door het winkelaanbod op korte tijd enorm te vergroten. Een speeddating organiseren tussen pandeneigenaars en mogelijke winkeluitbaters/merken om zo snel tot een maximale invulling te komen.

Een databank opmaken van leegstaande panden.

Ook de dienst omgeving moet onze inwoners en ondernemers begeleiden en via goede en duidelijke communicatie helpen bij de realisatie van hun project. We gaan voor een maximale dienstverlening waarbij pro-actief wordt gewerkt.

Onze industriezones moeten uitnodigend zijn voor nieuwe investeerders. Goede toegangswegen, betere ontsluiting. De mogelijkheid om een rechtstreekse toegang tot de Venlosesteenweg te realiseren moet terug op tafel gelegd worden. Dankzij het nieuwe Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplan voor Jagersborg, krijgen ook kleine bedrijven en plaatselijke ondernemers de kans om zich hier te vestigen.

Enthousiast voor mobiliteit

Onze schoolomgevingen moeten veiliger en gezonder worden. Waar mogelijk sluiten we schoolomgevingen bij de start en op het einde van iedere schooldag af voor het verkeer: zo geraken onze kinderen zonder zorgen op hun bestemming. Parkings kunnen op die momenten opengesteld worden, om ouders aan te moedigen hun auto op een correcte en veilige manier achter te laten.

Daarnaast werken we een duidelijk mobiliteit- en parkeerplan uit. We gaan voor een gezellige wandel- en fietsvriendelijke gemeente, zonder de auto volledig te verbieden. Door bezoekers worden meteen naar de dichtstbijzijnde parking te leiden, verminderen we zoekverkeer en worden de straten veiliger en rustiger. We geven de fietser een meer prominente plaats in het verkeer geven met goede en veilige fietsverbindingen, door verbetering van het fietspadennetwerk en de aanleg van fietsstraten.

Gratis parkeren wordt uitgebreid naar een halfuur, zo heb je voldoende de tijd om kleine boodschappen te doen en trachten we te vermijden dat de kleinhandel (bakkers, krantenwinkels, apothekers,…) uit het stadscentrum verdwijnt. Een mogelijk om één uur gratis te parkeren in de ondergrondse garages wordt onderzocht.

Er wordt geïnvesteerd in nieuwe parkeermeters, zodat je via een app of sms je parkeergeld kan betalen.

De onduidelijkheden over parkeren op de Markt worden verleden tijd. Naast de mogelijkheid om te parkeren zorgen we voor een stuk permanente pleinfunctie, zoals aangegeven in het beeldkwaliteitsplan.

De invoering van vervoersregio’s door Vlaanderen (Limburg wordt één vervoersregio) moet mogelijkheden bieden om het aanbod openbaar Vervoer te herbekijken. Er moeten voldoende snelle verbindingen blijven bestaan naar Genk en Hasselt. Gebiedsdekkend en efficiënt.